Til forsiden Kontakt os Sitemap Udskriv

  • Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Numerologi

Udregning vil være gyldig for datoangivelser indenfor perioden år 1000 til år 2100.

Indtast navn herunder:

Indtast dato her (ddmmåååå):   

Resultatet som fremkommer er den numerologiske udlægning af, hvad der er dine fortrin og opgaver gennem livet - det, som du skal opnå lærdom indenfor i denne inkarnation.

 

INTRODUKTION TIL ESOTERISK NUMEROLOGI

Esoterisk numerologi er læren om (og troen på) tallenes indflydelse på vores liv. Vi omgiver os i vores dagligdag med masser af tal - og ting, som er udregnet på baggrund af tal. Videnskaben har hele sit fundament i den talmæssige forståelse. Hvorfor skulle tallene så ikke også have indflydelse på vores liv og levned? Vi kan i numerologien (måske) finde hjælp til at forstå vores liv. Numerologien kan rådgive os i, hvilken retning vi bør vælge, hvis vi vil nå vore livsmål. Det vil dog altid være individuelt, hvordan vi forvalter vore muligheder. To personer med samme data vil derfor også leve to forskellige liv. Hver med deres opfattelse af, hvad der er relevant og hvad der ikke er. De grundlæggende energier, som sådanne to personer besidder og derfor arbejder ud fra, er dog ens. Forståelsen af tallenes magi er derfor, som med alt andet, en indre oplevelse.

Hver gang vi skifter navn, får vi yderligere energier bygget ovenpå dem, vi fødes med. Således vil en navneændring give to aspekter: dels et aspekt der stammer fra navnets ændring og dels et der stammer fra den dato, hvor ændringen sker. Samtidig har vores kaldenavn væsentlig betydning i forhold til det registrerede navn. Er disse ikke ens, kaldes Karen eksempelvis også for Nuser, bør Karen altså se på begge muligheder, samt på de forhold, navnene hver især giver. Numerologien kan derfor blive et betragteligt område at arbejde ud fra. Det vil dog være nemmere at håndtere end astrologien og samtidig meget fleksibelt at bruge.

 

Talreduktion
Der findes forskellige måder at beregne de nødvendige data på. Grundlæggende er alle metoderne baseret på det enkelte ciffers energi. Alle flercifrede tal reduceres derfor til enkeltcifre. Indenfor matematikken svarer det til at finde tværsummen (9-resten / modulus 9). Vi får derfor, at alle tal fra 1 til 9 repræsenterer deres egen energi - deres egen vibration. Flercifrede tal repræsenterer ud over deres grundenergi således også en energi, som er baseret på resultatet af den reduktion som numerologien udregner.

Tallet 13 bliver således reduceret til 4, da 1 + 3 = 4. Tilsvarende reduceres 43 til 4 + 3 = 7. For tre- og flercifrede tal udregnes slutværdien på lignende måde. Tallet 385 bliver således reduceret til 3 + 8 + 5 = 16, der reduceres yderligere til 1 + 6 = 7. Med enkelte undtagelser foretages altid reduktion helt ned til det enkeltstående ciffer. Undtagelserne ses ved de tocifrede tal, hvor cifrene er ens - 11, 22, 33 osv. Disse tal kaldes for mestertal, og repræsenterer en højere form af deres reducerede værdi. Der er delte meninger om, hvor mange af mestertallene der skal medregnes som relevante, men hvor de er medregnet er 11 og 22 altid inkluderet. Jeg har derfor valgt også at medtage 11 og 22 i indeværende materiale.

For alfabetet gælder en tilsvarende omregning. Bogstavet A repræsenteres af værdien 1, B repræsenteres af 2, C af 3 og så videre. Bogstavet P, der er nummer 16, får derfor værdien 7. Det er ligegyldigt om det er store eller små bogstaver. F og f har altså én og samme grundenergi = 6.

 

AJSØ= 1
BKTÅ= 2
CLU = 3
DMV = 4
ENW = 5
FOX = 6
GPY = 7
HQZ = 8
IRÆ = 9

Værdien nul anvendes sædvanligvis ikke i den almindelige navnenummerologi. Mellemrum tæller tilsvarende ikke med.

 

Talrepræsentation
Tallenes energi kan kort udtrykkes som følger:

1 - INDIVIDET. Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer. Der er ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre.

2 - PARTNEREN. Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. Fare for svaghed og holdningsløshed.

3 - KUNSTNEREN. Tallet viser behov for kommunikation og kan lade sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Fare for overdrevne talegaver og manglende koncentration.

4 - ARBEJDSHESTEN. Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med ved tilstrækkelig selvdisciplin og koncentration. Fare for at blive kold og alvorlig.

5 - SIGØJNEREN. Eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens og kan ikke underlægge sig rutinemæssige opgaver. Fare for ekstremer af alle slags, når det gælder laster/lyster.

6 - MODEREN. Påtager sig alverdens byrder og pylrer om alle og enhver. Kurerer fejl og uretfærdigheder. Fare for påtrængenhed og alt for meget "blanden sig i andres sager".

7 - DEN LÆRDE. Sindets tal for analyse af alle kendsgerninger. En evig søgen efter "sandheden". Behøver ro til meditation. Fare for eneboer-tilværelse og overbekymring.

8 - FORRETNINGSMANDEN. Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer projekter. Fare for at blive enevældig og materialistisk.

9 - MENNESKEVENNEN. Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Fare for manglende personlig holdning.

11 - MAGIKEREN. Kilden til inspiration. Begavet med særlige evner, som kan lede andre. Original og idealistisk. Fare for fanatisme og magtmisbrug.

22 - BYGMESTEREN. En stor kraft, som må behandles med varsomhed. Den visionære der gør drømme til virkelighed. Mester-analytiker med særlige opgaver. Fare for tvivl på egne evner og for at vælge mørkets vej.

 

Beregningsmetoder
Ved hjælp af forskellige udregningsmetoder, er det muligt at danne sig et helhedsindtryk af vores personlige evner og muligheder. Som for enhver anden udledning er metoderne dog kun retningsgivende. Alligevel kan de give et glimrende indtryk af, hvad der kan være "den røde tråd i livet".

FØDSELSDATOEN giver livslektien - det som vi skal lære af livet. Energien for fødselsdatoen den 31. februar 1944 (blot som illustration) udregnes ved at lægge alle tal sammen: 3+1 +0+2 +1+9+4+4 = 24 der reduceres yderligere til 6. Denne dato repræsenteres altså af 6'erens energi og vedkommende skal altså lære de egenskaber, denne energi står for. Det kan være svært for denne person, da han sandsynligvis har svært ved at påtage sig de opgaver, der følger med, selvom han måske gerne vil. Denne person skal således overvinde sig selv, for at nå dette mål.

DÅBSNAVNET giver tilsvarende den fundamentale energi, som driver værket. Det er de samlede evner, som kommer til udtryk i den fysiske verden. Det er, hvad vi rent faktisk formår at gøre. Denne energi kan igen splittes op i to. En energi der stammer fra konsonanterne og en energi der stammer fra vokalerne. Energien fra konsonanterne giver sig udslag i det indtryk, som andre har af os. Altså vores påvirkning i den ydre verden. Tilsvarende giver energien fra vokalerne den indre drivkraft, som skubber os fremad. Det er den motivation vi føler - vore indre tilskyndelser.

Lad os udregne eksemplet: "Bo Rasmudsen":

BoRasmudsen   
26911434155= 41= 5Samlede evner
2 9 14 41 5= 26= 8Andres oplevelse
 6 1  3  5 = 15= 6Egen oplevelse

Bo vil altså opleve sig selv med de energier, som 6 repræsenterer - som en der pylrer om andre. Omgivelserne vil imidlertid opleve Bo som en 8'er - en der leder andre. Disse forhold kan være, men er ikke nødvendigvis, i modstrid med hinanden. Og det kan være sådanne forhold, som får os til at reagere anderledes end andre forventer, når vi får en ydre påvirkning. Vi oplever os selv anderledes end andre oplever os. Unægtelig et forhold vi bør være opmærksomme på!

De samlede evner, som Bo har mulighed for at lade komme til udtryk, er som en 5'er - eksperimenteren og fleksibilitet.

HVORDAN vi kan håndtere vores liv, kan vi få en ide om ud fra de to foregående beregninger. Ved at tage fødselsdatoen og de samlede evner i navnedataene har vi mulighed for at udregne energien for, hvad vi skal gøre for at komme til målet. For Bo bliver det således 6 fra fødselsdagen og 5 fra de samlede evner. Heraf findes 11 - lederen, idealisten, den originale, der bliver den retning Bo skal tage i sit liv, for at han hurtigst når sine livsmål. Vælger Bo at udleve denne energi som en 2'er (reduktionen af 11), skal han derimod søge mod fællesskabet og de værdier dette indebærer.

Ved at se på hvilke talmæssige repræsentationer, der mangler i navnet, siger numerologien også, hvad vi skal arbejde med. Den esoteriske numerologi arbejder med begrebet karma - de tilstande, som vi ikke kan slippe uden om. For Bo gælder det, at energierne 7 og 8 ikke er tilstede i hans navn, da disse tal ikke findes i udregningerne. Disse energier er derfor områder, han med sikkerhed vil finde opgaver indenfor. Bo skal altså udvikle sit sind og søge den intuitive del af sig selv - 7, mens han også skal være lederen for andre - 8. Sidstnævnt harmonerer iøvrigt udmærket med, hvordan andre oplever ham.

Hvis du eksperimenterer med dine data, vil du muligvis kunne finde forhold som beskrevet for Bo Rasmudsen. Du vil måske kunne finde en forklaring på, hvorfor episoder i dit liv er faldet anderledes ud, end du havde ventet. Måske kan du forstå hvorfor andre handler, som de gør. Simpelthen fordi de oplever situationen anderledes end du gør. Du kan måske endda finde den røde tråd i dit liv - forståelsen.

 

Tallenes betydning er egen oversættelse fra bogen: "Numerology and The Divine Triangle" af Faith Javane og Dusty bunker: ISBN 0-914918-10-9.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop